Projekty

 

 

 

 

Wrocław, 31.08.2017.

Fundacja Bente Kahan, ul. Włodkowica 5; 50-072 Wrocław

ogłasza przetarg publiczny na robotę budowlaną (nr zam.: 2/2017) pn.:

„Rewaloryzacja zespołu zabytkowych pomieszczeń Synagogi pod Białym Bocianem w ramach Programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń we Wrocławiu w kompleksie Włodkowica 5 – 7 – 9”

Zapraszamy do składania ofert w przetargu nieograniczonym w trybie obowiązującej ustawy Prawo Zamówień Publicznych na robotę budowlaną dla realizacji projektu nr RPDS.04.03.02-02-0007/16, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania nr 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałania 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT WrOF, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-­‐2020 (RPO WD 2014 – 2020).

Informacja o przetargu została zamieszczona w Biuletynie Zamówień  Publicznych oraz również na portalu: 

www.rpo.dolnyslask.pl/zamowienia-publiczne/

http://rpo.dolnyslask.pl/rewaloryzacje-zespolu-zabytkowych-pomieszczen-synagogi-pod-bialym-bocianem-w-ramach-programu-sciezek-kulturowych-czterech-swiatyn-we-wroclawiu-w-kompleksie-wlodkowica-5-7-9/

Załączniki:

 

 

 

 

 

Wrocław, 31.08.2017

Biorąc pod uwagę fakt uzyskania przez Fundację Bente Kahan dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt pn. „Rewaloryzacja zespołu zabytkowych pomieszczeń Synagogi pod Białym Bocianem w ramach Programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń we Wrocławiu w kompleksie Włodkowica 5-7-9”, w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania nr 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałania 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT WrOF, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zapraszamy Państwa do złożenia oferty/ofert na:

  • świadczenie na rzecz Fundacji Bente Kahan usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach ww. projektu;
  • świadczenie na rzecz Fundacji Bente Kahan usługi zarządzania ww. projektem.

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

10.08.2017:

Rozpoczynamy następny etap rewitalizacji kompleksu Synagogi pod Białym Bocianem. Na dniach chcemy rozpocząć prace w piwnicach i zrewitalizować zabytkową Mykwę.  Zakres planowanych prac (OPZ i dokumentacja techniczna) opisany w materiałach do pobrania w linku poniżej:

Zakres planowanych prac, dokumentacja techniczna do pobrania

 

Biorąc pod uwagę fakt uzyskania przez Fundację Bente Kahan dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt pn. „Rewaloryzacja zespołu zabytkowych pomieszczeń Synagogi pod Białym Bocianem w ramach Programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń we Wrocławiu w kompleksie Włodkowica 5-7-9”, w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania nr 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałania 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT WrOF, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na przygotowanie na rzecz Fundacji Bente Kahan dokumentacji na potrzeby planowanego do ogłoszenia zamówienia publicznego w ramach ww. projektu.

ZAPYTANIE OFERTOWE

26.07.2017 – Protokół z postępowania nr 1do pobrania tutaj